De Brug

de Brug

DE BRUG – voluit Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG – is een instelling op het gebied van ontwikkelingssamenwerking!

Doelstelling

De Brug heeft ten doel: het verlenen van financiële bijstand aan personen en/of instellingen, die deze bijstand op sociale, medische of andere charitatieve gronden behoeven.

De Brug tracht haar doel te bereiken door:

Het geven van financiële bijdragen aan concreet omschreven projecten in ontwikkelingslanden ten behoeve van de allerarmsten met de bedoeling deze een beter bestaan te verschaffen.

Het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende personen, instellingen en/of instanties;

Alle andere wettige middelen. 

De Brug streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van haar leden met betrekking tot de uit te voeren projecten. 

Kenmerken

  • medewerkers van DE BRUG hebben altijd een direct contact met de lokale bevolking.
  • DE BRUG heeft geen binding met een kerkelijke of politieke stroming.
  • DE BRUG werkt uitsluitend met vrijwilligers. Daardoor kunnen de ontvangen gelden vrijwel volledig aan de projecten worden besteed.
  • DE BRUG kent een vereniging structuur. Dit betekent dat volledige verantwoording wordt afgelegd over gevoerd beleid en dat leden daar invloed op kunnen uitoefenen.

Structuur

De Brug heeft een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, projectmanager en websitebeheer). Daarnaast een aantal projectcorrespondenten.

Voor Huishoudelijk Reglement zie het kopje Documenten

DE BRUG is onder nummer 40059267 ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Het RSIN of Fiscaalnummer is 813733029

Bestuur 

Voorzitter Tiem van Dalfsen
Secretaris / Ledenadministratie Jan Fien
Penningmeester / Contributie Ron Mannen
Algemeen / Projectmanagement Allard van der Meer
Algemeen / Websitebeheer  Wim Docter

Correspondentieadres
Stroomrug 6, 8266 JB Kampen, Nederland
Email adres
contact@debrug-ontwikkelingshulp.nl
Website
www.debrug-ontwikkelingshulp.nl
Ibannummer 
NL41 ABNA 0426 3391 69

Beleidsplan

De Brug werkt aan de hand van een beleidsplan, dat elke drie jaar wordt herzien.

Het jaarverslag wordt na goedkeuring door de accountant verstrekt aan de leden

Beide documenten zijn van onze website te downloaden.

ANBI

We worden sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wie zijn wij